INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB


Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Poskytování zdravotních služeb
 

POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

Účel zpracování:
Realizace zdravotní a preventivní péče

Popis účelu zpracování:
Vaše osobní údaje používáme pro účely založení a vedení zdravotnické dokumentace a vykonání zdravotních úkonů, jako například vyšetření, očkování a podobně. Vaše osobní údaje dále používáme k vyhotovení zpráv, žádanek a posudků.

Oprávnění ke zpracování:
Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro účely preventivního a pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní péče či léčby.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Rodné číslo
Popisné údaje
Údaje o rodině a dalších osobách
Údaje o zdravotním stavu
Fyzické charakteristiky
Psychologické charakteristiky
Údaje o výkonu pracovní činnosti
Další identifikační a kontaktní údaje zaměstnance

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje použijeme při samotném poskytnutí péče a dále je budeme archivovat dle zdravotnických a dalších předpisů.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Externí lékaři
Poskytovatelé rehabilitačních služeb
Externí laboratoře
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména Státnímu zdravotnímu ústavu, Krajským hygienickým stanicím pro Středočeský a Královehradecký kraj, soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona. K předání Vašich osobních údajů může dojít také v případě vyšetření nemoci z povolání, úmrtí, zanedbání péče či jiných případů na žádost soudu či orgánů moci výkonné v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.
 

ARCHIVACE

Účel zpracování:
Archivace dle zdravotnických a dalších předpisů

Popis účelu zpracování:
Vaše zdravotnická dokumentace zahrnující také citlivé údaje o Vašem zdravotním stavu je archivována v souladu s právním předpisem určujícím povinnost archivace zdravotnické dokumentace.

Oprávnění ke zpracování:
Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem a pokud je neposkytnete, můžete tím způsobit porušení zákona.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Rodné číslo
Popisné údaje
Údaje o rodině a dalších osobách
Údaje o zdravotním stavu
Fyzické charakteristiky
Psychologické charakteristiky

Doba zpracování a archivace:
Vaši zdravotnickou dokumentaci budeme archivovat po dobu, po kterou nám tak ukládají platné a účinné právní předpisy. Tato doba se odvíjí zejména od druhu poskytované péče.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.
 

JAKÉ  MÁTE PRÁVA?


V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

JAK MŮŽETE UPLATNIT SVÉ PRÁVA?

 

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.
 

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.

Data Protection Office

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://skodastresu.cz/osobni-udaje 
dpo@skoda-auto.cz
 

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/