Preventivní ergonomie ve Škoda Auto

Vývoj vozu nedoprovází pouze ergonomie vozu, která se projeví na spokojenosti a zdraví zákazníků. Z pohledu zaměstnanců je důležitá ergonomie, která se postará o to, aby sériová výroba nově vyvíjeného modelu probíhala s co nejmenší fyzickou zátěží a aby byla minimalizována možná rizika již ve fázi vývoje. Ve Škoda Auto se preventivní ergonomií zabývá útvar Ergonomie a fyziologie práce konkrétně Laboratoř aplikované ergonomie. Tato iniciativa, významného propojení vývoje vozu a prevence fyzické zátěže v budoucí výrobě, je v České republice velmi vzácná.   
 
Útvar ergonomie a fyziologie práce úzce spolupracuje s útvary vývoje, výroby a plánování. Díky tomu má již v rané fázi k dispozici konstrukční data, na kterých může prostřednictvím speciálního programu simulovat danou montáž dílu v datech, a tedy predikovat případný problém dříve, než dojde k sériové výrobě. Jedná se o nejefektivnější a nejlevnější přístup k prevenci fyzické zátěže. 
V rámci výroby prototypů je možné otestovat způsob montáže fyzicky. Lze též ověřit montážní síly a naměřené hodnoty porovnat s limitem, případně s hodnotami naměřenými na předchozích modelech vozů. V některých případech není možné montážní sílu změřit s ohledem na komplexnost pohybů horní končetiny a prstů. V tom případě lze přistoupit k měření svalové zátěže pomocí integrované elektromyografie. Díky ní je možné predikovat přímo riziko faktoru lokání svalové zátěže horních končetin, který je jeden z významných sledovaných faktorů hygienických limitů v pracovním prostředí.